انجمن مهندسین عمران سون سیویل

نسخه‌ی کامل: تبدیل فوت و اینچ و یارد به متر و سانتیمتر
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
هر اینچ 2.54 سانتیمتر است.
هر فوت 30.48 سانتیمتر است.
هر یارد 0.9144 متر است.
هر فون 12 اینچ است.