انجمن مهندسین عمران سون سیویل
نحوه محاسبه ما به التفاوت مصالح به همراه یک مثال - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن مهندسین عمران سون سیویل (https://7civil.com/forum)
+-- انجمن: سایر انجمن ها (https://7civil.com/forum/forum-14.html)
+--- انجمن: موضوعات متفرقه (https://7civil.com/forum/forum-29.html)
+--- موضوع: نحوه محاسبه ما به التفاوت مصالح به همراه یک مثال (/thread-202.html)نحوه محاسبه ما به التفاوت مصالح به همراه یک مثال - mghanbari - ۱۳۹۲-۲-۳

مابه التفاوت از رابطه زیر بدست می آید
M=[P-P[sub]0[/sub](1.1)[sup]n] [/sup]*T* 1.14
که:
P: قیمت مصالح در ماه خرید آن ( بر اساس  نرخ تعیین شده  توسط دولت  )
P[sub]0[/sub] : قیمت مصالح در ماه شرکت در مناقصه( بر اساس نرخ تعیین شده توسط دولت)
T: مقدار مصالح خریداری شده ( کیلوگرم )
n: برابر است با تفاضل ماهی که در آن مصالح خریداری شده از ماه شرکت در مناقصه تقسیم بر 12
بعنوان مثال فرض کنید ما مقدار 6140 کیلوگرم میلگرد 16 را در تاریخ 1391/04/20 خریداری کردیم. بر اساس بخش نامه 100/93929 (نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1391) قیمت میلگرد 16 در تیرماه 13950ریال می باشد. با فرض اینکه مناقصه در اردیبهشت ماه 1391 انجام گرفته باشد و با توجه به بخش نامه مذکور قیمت میلگرد در اردیبهشت ماه برابر 12250 اعلام شده است.
پس:
P=13950
P[sub]0[/sub]=12250
T=6140
n= (4 - 2 ) /12=1/6
10526300=1.14*6140*[[sup]([/sup]M=[13950- 12250*(1.1)[sup](1/12[/sup]
پس مبلغ 10526300 ریال بعنوان مابه التفاوت باید به پیمانکار پرداخت شد.
نوع میلگرد مصرفی A3 فرض شده است.